Reglementarea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene

Cadrul complex de reglementare îngrădește dezvoltarea profesiei contabile la limita frontierelor

La nivelul Uniunii Europene procesul de reglementare a profesiei contabile deși poate părea oarecum fragmentat, se depun eforturi intense de a se crea un cadru legal unitar de reglementare. Pentru a se realiza acest deziderat se are în vedere întreaga arie de acoperire a profesiei contabile privind serviciile de contabilitate și raportare financiară.

În acest scop Comisia Europeană proiectează și stabilește reguli destinate să întărească realizarea cerinței principale ca informația financiară pregătită și publicată de către companiile din Uniunea Europeană sunt comparabile și de calitate ridicată.

Este de asemenea un obiectiv fundamental ca impactul informațiilor financiare în mediul de afaceri al companiilor din Uniunea Europeană precum și înregistrările cu privire la drepturile omului și drepturile sociale să fie disponibile în mod larg deschis la un număr cât mai mare de utilizatori.

Țintele pe care și le propune Uniunea Europeană prin reglementările sale:

 • îmbunătățirea modului prin care companiile UE sunt administrate
 • reorganizarea companiilor UE astfel încât să devină mai atractive pentru investitori
 • îmbunătățirea accesului companiilor UE la creditele bancare

UE reglementează activitatea contabilă pe baza principiului prin care se trece la acțiune numai acolo unde este necesar și mai eficient decât prin reglementarea individuală a guvernelor naționale pe baza subsidiarității. Se are în vedere la reglementarea regulilor de raportare că în UE companiile au necesități de raportare și mărimi diferite.

Rezultatul acestei activități susținute de reglementare este Directiva Contabilității din 2013, care înlocuiește directivele a-4-a și a-7-a, prin care se stabilește cum firmele din UE, inclusiv micro-intreprinderile își prezintă situațiile financiare anuale.

Printre alte realizări importante se numără regularizarea standardelor internaționale de contabilitate din 2002 și doumentele lor de implementare care susțin IFRS, standardele internaționale de raportare pentru companiile din UE listate pe piețe reglementate și care trebuie să pregătească situații financiare consolidate.

Comisia a pregătit susținerea deciziei cu privire la adoptarea IFRS pe baza documentelor pregătite de organismele sale consultative prin care se consultă țările membre UE. Comisia depune toate eforturile pentru a se asigura că acest cadru de lucru funcționează în interesul companiilor și cetățenilor din UE pe baza unor principii de guvernare robuste și eficiente.

Reglementările UE cu privire la profesia contabilă urmăresc în principal 2 direcții majore:

 1. Reglementări și aspecte procedurale privind practicarea profesiei contabile
 2. Reglementări și aspecte procedurale cu privire la profesionistul contabil
 1. Reglementarea și aspectele procedurale privind practicarea profesiei contabile la nivelul UE

Practicarea profesiei contabile din punctul de vedere al reglementărilor la nivelul Uniunii Europene este stabilită prin:

Raportarea financiar-contabilă reglementată prin :

 1. a) Directiva a 4-a A Consiliului 78/660/EEC din 24 iulie 1978[1] cerințele asupra situațiilor anuale
 2. b) Directiva a 7-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983[2] cerințele asupra situațiilor consolidate
 3. c) noua Directiva 2013/34/EU din 20 iulie 2013 și care trebuie implementată de către statele membre până la 20 iulie 2015[3]

Raportarea non-financiară prin adoptarea a două rezoluții în 6 februarie 2013 cu privire la importanța transparenței companiilor iar pe 15 aprilie 2014 este adoptată de către parlament directiva[4] cu privire la difuzarea informațiilor non-financiare și a diversității informațiilor

Raportări particulare a țărilor membre[5]

Neconformități

 1. a) în data de 26 septembrie 2014 Comisia a cerut României să modifice reglementările cu privire la contabilitate[6]

Contabilitatea intreprinderilor mici și mijlocii[7]

Comitete și grupuri de experți[8]

 1. a) Comitetul de reglementare a contabilității (Accounting Regulatory Committee –ARC) în care România este membră prin Ministerul de Finanțe[9] iar președintele comitetului este Comisia Europeană. Comitetul a fost înființat în conformitate cu cerințele articolului nr. 6 din Regulamentul IAS (EC/1606/2002)[10] din 19 iulie 2002 cu privire la aplicarea standardelor internaționale de contabilitate
 2. b) Comitetul de contact (Contact Comitee) este un comitet consultativ compus din reprezentanții tărilor mrmbre și reprezentanții Comisiei Europene și a fost înființat de Comisie în conformitate cu cerințele din articolul 52 al Directivei a 4-a Europene 78/660/EEC. Atribuțiile comitetului sunt:
 • – să facilitezez armonizarea aplicării Directivei Contabile prin întâlniri permanente care să aibă în vedere problemele punctuale care apar în cu privire la aplicarea directivei.
 • – să consilieze Comisia, dacă este necesar, cu privire la propuneri suplimentare sau amendamente la Directiva Contabilității.

Întâlnirile acestui Comitet au loc împreună cu întâlnirile Comitetului de Reglementare Contabilă (ARC).

 1. c) Grupul Consultativ European de Raportare Financiară (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG)[11] . Regulamentul IAS prevede un comitet tehnic de specialitate în domeniul contabil astfel încât acesta să asigure sprijin și expertiză Comisiei în evaluarea standardelor internaționale de contabilitate. Atribuțiile grupului se încadrează în sfera de reglementare și constau în furnizarea unei opinii asupra tuturor propunerilor Comisiei cu privire la adoptarea standardelor internaționale de contabilitate așa cum este prevăzut la articolul nr. 3 din regulamentul IAS.
 2. d) Grupul consultativ de revizuire a standardelor (Standards Advice Review Group – SARG)[12] înființat de Comisie prin decizia din 14 iulie 2006 2006/505/EC prin care stabilește un grup de experți în contabilitate cu sarcina de a oferi consultanță tehnică de specialitate Comisiei Europene în procesul de aprobare a standardelor internationale de raportare financiară (International Financial Reportins Standards – IFRS) și a comitetului internațional de interpretare a raportărilor financiare (International Financial Reporting Committee Interpretations – IFRICs). Acest grup va evalua dacă opiniile EFRAG cu privire la aprobarea IFRS și IFRICs sunt bine achilibrate și obiective. Grupul este compus din maximum 7 membri numiți de Comisie dintre experți independenți în domeniul contabilității, reprezentanți la nivel înalt a unor instituții naționale de standardizare sau reglementare.
 3. e) Masa rotundă pentru consistenta aplicare a IFRS[13] a cărei atribuții este să acționeze ca un simplu și eficient forum pentru experții în contabilitate și de a identifica într-un stadiu incipient problemele legate de contabilitate care ar putea apare sau să treacă într-un stadiu de dezvoltare. În consecință masa rotundă va completa existenta infrastructură europeană care contribuie la adecvata și consistenta aplicare a IFRS.
 4. f) grupul de experți cu privire la publicarea informațiilor non-financiare[14] de către companiile din UE. Acest grup a fost înființat cu mandatul specific de a furniza Comisiei îndrumare de specialitate în contextul pregătirii unei evaluări a impactului unei viitoare măsuri. Experții din acest grup provin dintr-o diversitate de medii profesionale, inclusiv coroprații, investitori, consumatori, academicieni, contabili, auditori și alți utilizatori de informații non-financiare.
 5. g) grupul de experți cu privire la evaluarea regulamentului IAS[15]. După mai bine de 10 ani de la adoptarea Regulamentului 1606/2002 (The IAS Regulation) Comisia a decis să măsoare impactul acestei reglementări în cadrul UE în comparație cu obiectivele originale. Acest grup de experți a fost destinat să asigure Comisiei consultanță și asistență în ce privește această evaluare retrospectivă precum și de a face o informare asupra nivelului de experiență în utilizarea IFRS în Europa până la această dată. Planurile actuale ale Comisiei au în vedere o consultare publică asupra temei, și foarte posibil, anumite acțiuni de tip worshop foarte bine țintite. Grupul de experți va oferi consultanță Comisiei în această direcție și în orice altă direcție în care Comisia va dori să decidă. Grupul va întruni condiția de reprezentativitate prin includerea de organizații și autorități ale statelor membre, instituții și agenții UE, societatea civilă, universități, centre de cercetare, companii și organizații non-guvernamentale astfel încât să se asigure că cei care sunt interesați și responsabili cu pregătirea situațiilor financiare sau oricare alt tip de utilizator este reprezentat.

Guvernanța IASCF / IASB[16].

Comisia Europeană este implicată activ în crearea structurilor de guvernanță Comitetului de Fondare a Standardelor Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standard Committee Foundation – IASCF) care supervizează activitatea Consiliului Internațional al Standardului de Contabilitate (International Accounting Standard Board – IASB) care este inițiatorul si reglementatorul standardului. Comisia Europeană participă la toate consultările și întocmește rapoarte pe baza dezbaterilor care au loc cu privire la guvernanța IASCF.

Adoptarea standardelor de contabilitate[17] și a interpretărilor.

În anul 2002 UE a stabilit ca începând cu 1 ianuarie 2005 Standardele Internaționale de Contabilitate IAS respectiv Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS să se aplice asupra situațiilor fianciare consolidate ale companiilor UE listate.

Până în prezent Standardele Internaționale de Contabilitate IAS,  Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS precum și interpretările asociate SIC/IFRIC au fost adoptate de către Comisia Europeană sub formă de Regulamente până la transformarea acestora în legi sau directive după parcurgerea unui proces minuțios de aprobare. Dintre aceste regulamente unele au fost amendate sau au suferit adaptări precum și un amplu proces de traducere în limbile țărilor membre.

La data de 3 noiembrie 2008 este aprobat regulamentul Comisiei nr. 1126/2008 cu privire la adoptarea standardelor internaționale de contabilitate.

 1. Reglementări și aspecte privind profesionistul contabil la nivelul UE

Începând cu 21 decembrie 1988 Directiva Consiliului European reglementează sistemul general de recunoaștere a diplomelor. Procesul de reglementare este dificil datorită multitudinii de sisteme de învățământ sau de emitere a diplomelor dar mai ales îngreunat de diferențele de reglementare națională și conceptele de identificare a profesiei, a denumirii și serviciilor care urmează a fi reglementate.

La 20 octombrie 2007 este înlocuită cu directiva 2005/36/EC[18] care este în continuare amendată și reactualizată odată cu intrarea României în UE.

Datorită caracterului general al reglementărilor UE, profesionistul contabil poate fi inclus printre persoanele care, cu o pregătire certificată și reglementată de țările membre UE, este menționat în reglementări speciale care au ca obiect de reglementare auditul statutar prin Directiva 84/253/CEE care apoi este abrogată pe 17 mai 2006 de Directiva 2006/43/CE[19]. Această Directivă amendează Directiva 78/660/CEE, Directiva 83/349/CEE, tratează din perspectiva auditului statutar profesionistul care urmează să presteze acest tip de serviciu.

Astfel la articolul 6 este specificat nivelul universitar ca nivel de educație pentru auditorul statutar și prin articolul 7 stabilește componentele pregătirii profesionale, astfel:

 • examinarea competențelor profesionale trebuie să garanteze nivelul necesar de cunoștințe teoretice
 • abilitatea de a aplica aceste cunoștințe în practică
 • examinarea cunoștințelor, într-o măsură oarecare, trebuie făcută în scris

Testarea cunoștințelor teoretice, în conformitate cu articolul 8 are în vedere:

 • – teorie și principii generale asupra contabilității
 • – cunoașterea reglementărilor legale și a standardelor cu privire la pregătire situațiilor financiare anuale și consolidate
 • – standardele internaționale de contabilitate
 • – analiză financiară
 • – contabilitate de gestiune (costuri și management)
 • – administrarea riscurilor și control intern
 • – aptitudini profesionale și de audit
 • – cunoașterea reglementărilor legale și a standardelor profesionale cu privire la auditul statutar și auditorii statutari
 • – standardele internaționale de audit
 • – etică profesională și independență
 • – guvernanță corporativă și legislația companiilor
 • – legile cu privire la insolvență
 • – legile cu privire la taxe și impozite
 • – codul civil și codul comercial
 • – legislația muncii și a asigurărilor sociale
 • – sisteme de calculatoare și tehnologia informațiilor
 • – noțiuni despre economie
 • – noțiuni de matematică și statistică

Partea practică este reglementată astfel:

 1. un stagiu de minim 3 ani de pregătire practică
 2. 2/3 din stagiu trebuie să fie efectuată cu un auditor statutar sau o firma de audit aprobată în oricare stat membru
 3. practica trebuie efectuată de către persoane care oferă garantii adecvate cu privire la posibilitatea de a furniza pregătire practică
 4. pregătirea practică se încheie cu un test.

Directiva 2006/43/CE conține 55 de articole cuprinse în 12 capitole care reglementează o serie de aspecte legate de activitatea de audit statutar, cu caracter general, care încearcă să fie cuprinzătoare fără a introduce o restricții cu intenția de uniformizare a reglementărilor naționale.

Reglementarea profesiei contabile la nivel național se face prin:

– Organizația Mondială a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor (ISCO-88)[20] cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările. Astfel este meționată profesia contabilă la pozițiile:

 • – 121112      contabil-şef/ director financiar/ bancă/ societate de leasing
 • – 121120      contabil-șel
 • – 121124      şef birou/ serviciu financiar-contabilitate
 • – 121129      şef birou contabilitate
 • – 241102      expert contabil-verificator
 • – 241103      revizor contabil
 • – 241104      referent de specialitate financiar-contabilitate
 • – 241303      cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar
 • – 241304      asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar
 • – 331302      contabil
 • – 331306      contabil bugetar
 • – 413205      operator maşină contabilizat
 • – 431202      contabil financiar bancar

– legea contabilității 82/1991

– OMFP 1802/2014

– OMFP 3512/2008

– Codul fiscal

– Norme de aplicare ale codului fiscal

– Ordonanța nr. 65/1994 privind organizării de expertiză contabilă și a contabililor autorizați

– Regulamentul de organizare și funcționare CECCAR

– alte reglementări la nivel național prin ministerul muncii, ministerul educației, ministerul justiției și ministerul de finanțe


[1] http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/annual_accounts/index_en.htm

[2] http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/consolidated_accounts/index_en.htm

[3] http://ec.europa.eu/finance/accounting/sme_accounting/review_directives/index_en.htm

[4] http://ec.europa.eu/finance/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

[5] http://ec.europa.eu/finance/accounting/country-reporting/index_en.htm

[6] http://ec.europa.eu/finance/accounting/infringements/index_en.htm

[7] http://ec.europa.eu/finance/accounting/sme_accounting/index_en.htm

[8] http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/index_en.htm

[9] http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/arc/arc-members_en.pdf

[10] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R1606-20080410

[11] http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/efrag/index_en.htm

[12] http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/sarg/index_en.htm

[13] http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/roundtable/index_en.htm

[14] http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/disclosure/index_en.htm

[15] http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/committees/evaluation/index_en.htm

[16] http://ec.europa.eu/finance/accounting/governance/iascf-iasb/index_en.htm

[17] http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/regulations_adopting_ias/original_text_en.htm

[18] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20090427:EN:PDF

[19] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:EN:PDF

[20] http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/tabel%20comparativ_COR%20isco%2088%20isco%2008.pdf

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial