Ordin privind ȋncadrarea ȋn activitatea de creație de programe pentru calculator

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 573/30.07.2015

 • Ministerul pentru Societatea Informațională Nr. 217 din 31 martie 2015
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice nr. 4172 din 4 iunie 2015
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Nr. 1348 din 29 iunie 2015
 • Ministerul Finanțelor Publice Nr. 385 din 16 iulie 2015

Având ȋn vedere prevederile:

 • Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice;
 • Hotărâririi Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 55 alin. (4) lit. I) dine Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare ȋn cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. &!/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul pentru societatea informațională, ministrul educației și cercetării științifice, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1 . – (1) Angajații operatorilor economici care ȋși desfășoară activitatea pe teritoriul României ȋn conformitate cu legislația ȋn vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum și angajații persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt ȋndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) posturile pe care sunt anagajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate ȋn anexă;
 • b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat ȋn organigrama angajatorului, cum ar fi: centrul de calcul, direcției, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • c) dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de ȋnvătământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de ȋnvățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute ȋn anexă;
 • d) anagajatorul a realizat ȋn anul fiscal precedent și a ȋnregistrat distinct ȋn balanțele analitice, ca urmare a activității de creație de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puțin echivalentul ȋn lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni ȋn care s-a ȋnregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de ȋnvățământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență.

Art. 2. – Activitatea de creație de programe pentru calculator, ȋn sensul prevederilor Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate ȋn anexă.

Art. 3. – (1) Documentele justificative care se au ȋn vedere la ȋncadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii, ȋn conformitate cu prevederile Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform ocupațiilor specifice prevăzute ȋn anexă, sunt:

 • a) actul constitutiv, ȋn cazul societăților comerciale;
 • b) organigrama angajatorului;
 • c) fișa postului;
 • d) copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor ȋn ȋnvățământul universitar de lungă durată ȋnsoțită de copia legalizată a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv, copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, ȋnsoțită de copia legalizată a suplimentului la diplomă respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elevețiene;
 • e) copia legalizată a contractului individual de muncă;
 • f) statul de plată ȋntocmit separat pentru anagajații care beneficiază de scutirea la plată a impozitului pe veniturile din salarii, ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creație de programe pentru calculator;
 • h) balanța analitică ȋn care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creație de programe pentru calculator.

(2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul anagajatorului ȋn vederea controlului.

(3) Angajatorul va ȋntocmi separat statul de plată pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

(4) Ȋncadrarea unei persoane ȋn categoriile de activități sau de ocupații, ȋn scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută ȋn Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, constituie responsabilitatea anagajatorului.

Art. 4. – Scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută ȋn Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obținute ȋn baza unui contract individual de muncă, indifertent de momentul anagajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d).

Art. 5. – (1) Anexa se actualizează periodic, ȋn conformitate cu modificările și completările Clasificării Ocupațiilor din România.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prevederile prezentului ordin vor fi duse la ȋndeplinire de Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 7. – La data intrării ȋn vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informațională și al viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, nr. 539/225/1.479/2013 privind ȋncadrarea ȋn activitatea de creație de programe pentru calculator, publicat ȋn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică ȋn Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • Ministrul pentru Societatea Informațională – Sorin Mihai Grindeanu
 • Ministrul Educației și cercetării Stiințifice – Sorin Mihai Câmpeanu
 • Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice – Rovana Plumb
 • Ministrul finanțelor publice – Eugen Orlando Teodorovici

Anexă

LISTA cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creație de programe pentru calculator

 1. Administrator baze de date – Activități de furnizare a expertizei de specialitate și a asistenței practice ȋn managementul sistemelor de baze de date și ȋn utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic ȋn orice moment al ciclului de viață, ȋn conformitate cu criteriile de calitate definite.
 2. Analist – Activități de realizare a analizei ȋn vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor.
 3. Inginer de sistem ȋn informatică – Activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, ȋn vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă.
 4. Inginer de sistem software – Activitați de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitațile reale sau estimate ale utilizatorilor, ȋn vederea ȋndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns).
 5. Manager de proiect informatic – Activități de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor (informații/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează și stabilesc prioritățile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum și fazele și termenele de execuție a proiectelor.
 6. Programator – Activități de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor ȋn sisteme coerente, inclusiv testarea ȋn vederea asigurării conformițătii cu specificațiile.
 7. Proiectant de sisteme informatice – Activitați care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe ȋn utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, ȋn vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesitați organizaționale.
 8. Programator de sistem informatic – Activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, ȋn vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial